Privatlivspolitik

 

Sådan behandler Kjær & Skriver dine personoplysninger

Indhold:

1. Dataansvarlig

2. Kontaktinformationer

3. Formål med behandlingen

4. Hvilke oplysninger behandles 

5. Retsgrundlaget for behandlingen

6. Opbevaringsperiode

7. Andre modtagere af dine oplysninger

8. Dine rettigheder

1. Dataansvarlig

Kjær & Skriver er dataansvarlig overfor de personoplysninger, som Kjær & Skriver registrerer om sine kunder.

 

2. Kontaktinformationer

Adresse: Kongshøjvej 3, 9210 Aalborg SØ

CVR: 36593784

Telefon: 30422722

Kontaktperson: Rikke Kjær Skriver

Mail: Rikke@kjarskriver.dk

 

3. Formål med behandlingen

Kjær & Skriver tilbyder ydelser indenfor regnskab og bogholderi. I den forbindelse behandles personoplysninger om dig, når du bestiller og betaler for en ydelse hos Kjær & Skriver. Det sker for at kunne levere den bestilte ydelse til dig/din virksomhed, og for at kunne modtage betaling for ydelsen.

Kjær & Skriver indhenter desuden identifikationsoplysninger om dig, herunder oplysninger om dit CPR-nummer, da Kjær & Skriver er forpligtet til at overholde lovkrav i hvidvaskloven. Disse oplysninger indhenter vi udelukkende fra dig selv.

Dine personoplysninger behandles ikke til andre formål end disse.

 

4. Hvilke oplysninger behandles

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Identifikationsoplysninger, herunder CPR-nummer, pasnummer og lignende.
 • Kopi af legitimationsoplysninger
 • CVR-nummer
 • Betalingsoplysninger
 • Evt. andre almindelige kategorier af oplysninger, som du oplyser Kjær & Skriver om.

Kjær & Skriver behandler som udgangspunkt kun oplysninger om dig, som stammer fra dig. Kjær & Skriver kan dog i visse tilfælde behandle offentliggjorte personoplysninger fra CVR-registeret på www.virk.dk.

 

5. Retsgrundlaget for behandlingen

Kjær & Skriver behandler oplysninger om dig på baggrund af reglerne i Databeskyttelsesforordningen:

 • Hvis du ønsker at indgå en aftale (kontrakt) med Kjær & Skriver om levering af ydelser indenfor regnskab og bogholderi, kan behandlingen ske, fordi det er nødvendigt for at kunne opfylde kontrakten (jf. artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Kjær & Skriver kan desuden behandle oplysninger om dig af hensyn til Kjær & Skrivers retlige forpligtelser (jf. artikel 6, stk. 1, litra c). Disse retlige forpligtelser drejer sig om opbevaring af regnskabsmateriale (jf. bogføringsloven), hvoraf dine personoplysninger kan fremgå, samt indhentning og opbevaring af identifikationsoplysninger om dig (jf. hvidvaskloven).

 

6. Opbevaringsperiode

Kjær & Skriver behandler dine oplysninger i følgende tidsrum:

 • Når du henvender dig til Kjær & Skriver via mail, SMS eller på anden vis, vil dine oplysninger blive slettet, når formålet med behandlingen er er opfyldt eller ikke længere er relevant.
 • Skulle du ønske at indgå en aftale (kontrakt) med Kjær & Skriver om levering af en ydelse, gemmer Kjær & Skriver oplysninger, der kan fremgå af regnskabsmateriale (fx navn, adresse, evt. mail, evt. telefonnummer, evt. CVR-nummer) i op til 5 år af hensyn til lovkrav om opbevaring af regnskabsmateriale (jf. bogføringsloven, LBK nr. 648 af 15/06/2006, kapitel 5).
 • Identitetsoplysninger om dig (fx navn og CPR-nummer) opbevares i op til 6 år efter ophøret af vores aftale om levering af Kjær & Skrivers ydelser til dig/din virksomhed.

 

7. Andre modtagere af dine oplysninger

Kjær & Skriver anvender en række databehandlere, som derved kan modtage dine data. Der er indgået databehandleraftale med alle databehandlere. Dette garanterer dig, at databehandleren overholder gældende regler i EU om beskyttelse af dine personoplysninger.

Visse af disse databehandlere er etableret udenfor EU, og dine data kan derfor overføres til lande udenfor EU. Disse databehandlere garanterer gennem standardbestemmelser vedtaget af EU-Kommissionen, at dine personoplysninger beskyttes i overensstemmelse med gældende regler i EU.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Kjær & Skrivers behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte mig. Kontaktinformationer finder du ovenfor.

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Kjær & Skriver behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

• Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

• Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

• Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Kjær & Skriver fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Kjær & Skrivers ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har endvidere ret til at klage over Kjær & Skrivers behandling af dine personoplysninger. Læs mere om klagemuligheder på www.datatilsynet.dk.

 

Opdateret 24.11.2020